Vladan Živaljević

Prof. dr Vladan Živaljević

Vladan Živaljević je rođen 1967. godine u Čačku. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1993. godine sa prosečnom ocenom 9,55 i ocenom 10 na završnom ispitu. Od 1995. godine radi u Centru za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije je položio pet godina kasnije sa odličnom ocenom. Magistrirao je 1997. godine sa temom „Faktori rizika za karcinome štitaste žlezde kod žena“ a doktorsku disertaciju „Faktori rizika za pojavu anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde“ odbranio je 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Za asistenta na Katedri za hirurgiju (opšta hirurgija – endokrina hirurgija) Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 2005. godine, reizabran četiri godine kasnije, dok je 2012. godine dobio i zvanje docenta. Od ove godine je postavljen za redovnog profesora.

Šef je operacionog bloka sa jedinicom intenzivne nege, Centra za endokrinu hirurgiju KCS u Beogradu. Do sada je uradio više od 3.000 operacija iz oblasti endokrine hirurgije, od toga više od 2.000 operacija štitaste žlezde i oko 500 operacija paratiroidnih žlezdi.

Autor je monografije “Anaplastični karcinom štitaste žlezde“ i udžbenika “Hirurgija paratiroidnih žlezdi”. Urednik je udžbenika “Hirurgija štitaste žlezde”. Autor je ili koautor više poglavlja u domaćim i stranim knjigama i udžbenicima. Do sada je kao autor ili koator objavio više od 200 naučnoistraživačkih radova.

Saradnik je na projektima koje je odobrilo i finansira Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Kao stručni konsultant u Zdravstvenim centrima u Čačku, Valjevu, Kruševcu i Ćupriji, kao i u Specijalnoj bolnici za štitastu žlezdu Čigota na Zlatiboru, doprineo je razvoju hirurgije u ovim ustanovama.

Mentor je više diplomskih radova i doktorskih disertacija odbranjenih na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Bio je član komisija za odbranu doktorskih disertacija na Medicinskim fakultetima u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu.

Sekretar je za nauku Udruženja endokrinih hirurga Srbije i osnivač i član Skupštine nacionalnih delegata Evropskog Udruženja Endokrinih Hirurga (European Society of Endocrine Surgeons – ESES).
Zamenik je šefa katedre endokrine hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i potpredsednik Republičke stručne komisije za endokrinu hirurgiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije.
Član je Etičkih odbora Medicinskog fakuleta u Beogradu i Kliničkog centra Srbije u Beogradu.

Govori engleski jezik.
Oženjen je i ima dvoje dece.